Modify Search

(社招)有电商-商部产(家电类)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

用户需求洞察

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

米广告网行业

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

米网-资深活动策划

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

务体验

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

(社招)TPM 软件测试

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

(社招)有电商-行业(生活用)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

有电商-电商索

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

大家电物输

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

平设计师-集团公关部

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

(社招)供应链物解决方案(有)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

海外资金

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

三方物管(快递方)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

高级商业产(媒体商业化)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

物系统规划岗

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

务资深

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

中国区财务BP - 电商财务

Xiaomi
China
Not Specified

(社招)有电商-行业(鞋包商开方)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

供应链

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

Skills :

(社招)用户(有)

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

Xiaomi
China
Not Specified

手机部-供应链-供应链项目管

Xiaomi
China
Not Specified

Skills :

客户端开工程师(广告业务)

Xiaomi
China
Not Specified

手机部-牙测试工程师

Xiaomi
China
Not Specified
Know more
Know more