Modify Search

销售部员工

Ikea
Jiangsu China
Not Specified

Finance Operation Accountant - Onsite

Ikea
Shanghai China
Not Specified

校招-设计部年轻继任者(室内设计)

Ikea
Guangdong China
Not Specified

宜家校招-销售部门年轻继任者

Ikea
Tianjin China
Not Specified

Skills :

本地市场部员工(宜家快闪店-兼/实习)

Ikea
Guangxi China
Not Specified

货物转员工(全岗)

Ikea
Guangdong China
Not Specified

Partner Relationship Specialist

Ikea
Guangxi China
Not Specified

Skills :

厨师

Ikea
Sichuan China
Not Specified

Leasing Business Partner - Xi'an

Ikea
Shaanxi China
7-10 years

货物转员工 (?货组)

Ikea
Sichuan China
Not Specified

Customer Experience Leader

Ikea
Guangxi China
Not Specified

Skills :

AR Accountant

Ikea
Hunan China
Not Specified

Skills :

产修部员工(全岗)

Ikea
Hunan China
Not Specified

Skills :

校招-销售部年轻继任者(室部)

Ikea
Guangdong China
Not Specified

顾客关系部员工(月薪制)

Ikea
Zhejiang China
Not Specified

业务分员

Ikea
Jiangsu China
Not Specified

产质专员

Ikea
Fujian China
Not Specified

Test job for Ajinga do not apply

Ikea
Shanghai China
Not Specified

销售部部门主管

Ikea
Yunnan China
Not Specified

宜家饮部员工(瑞典食屋/高潜力员工)

Ikea
Beijing China
Not Specified

Skills :

校招-饮部年轻继任者(顾客厅)

Ikea
Guangdong China
Not Specified

Local Marketing Manager 本地市场部

Ikea
Guangxi China
Not Specified

Skills :

宜家校招-顾客关系部门年轻继任者

Ikea
Shanghai China
Not Specified

Skills :

销售部员工(自?区)

Ikea
Jiangsu China
Not Specified

销售部员工(烹饪用部/全岗)

Ikea
Hunan China
Not Specified

Skills :

Know more